Aufrufe
vor 3 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

10 11 Turystyka

10 11 Turystyka Tourismus Turistika Śladem pałaców i dworków Na architekturę świecką, oprócz wspomnianego budownictwa mieszczańskiego, składają się kompleksy pałacowo-parkowe i dworki. Do najpiękniejszych należą: łagowski renesansowy dwór, późnorenesansowy pałac w Lasowie, zespół pałacowy z 1591 roku w Żarce nad Nysą, pałac w Kunowie i w Żarskiej Wsi, czy klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku w Sławnikowicach. Jednak najbardziej okazałym obiektem w powiecie jest barokowa, magnacka rezydencja z XVIII w. z przypałacowym parkiem w Radomierzycach, która przed 1945 rokiem była Den Palästen und Schlössern auf der Spur Neben den vorstehend erwähnten Bürgerhäusern gehören auch Palast- und Parkanlagen sowie Landschlösser zu den Beispielen der weltlichen Architektur. Zu den schönsten zählen das Renaissance-Schloss in Łagów, das in der Spätrenaissance erbaute Schloss in Lasów, die Schlossanlage vom Jahre 1591 in Żarka nad Nysą, die Schlösser in Kunów und in Żarska Wieś sowie das klassizistische Schloss in Sławnikowice, das an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhunderts entstanden ist. Das prachtvollste Gebäude im Landkreis Zgorzelec ist allerdings die barocke Hochadelsresidenz Ve šlépějích paláců a dvorků Na světskou architekturu, kromě vspomenutého měšťanského stavebnictví, skládající se komplexy palácovo-parkové a dvorky. K nejkrásnějším patři: Łagowský renesanční dvorek, pozdně renesanční palác v Lasowie, psoubor paláců z roku 1591 v Żarce nad Nisou, palác v Kunowie a Żarskiej Wsi, nebo klasicistický palác z konce osmnáctého a devatenáctého století v Sławnikowicach. Ale nejpůsobivějším objektem v okrese je barokní, magnátská rezidence z osmnáctého století s připalácním parkem v Radomierzycech, která před rokem 1945 Śladem Słowian W pobliżu Białogórza znajdują się dwa wczesnosłowiańskie grodziska oraz cmentarzysko kurhanowe, datowane na VIII-XI wiek, które tworzą zespół o bardzo dużej wartości naukowej. Dzięki prowadzonym przez lata wykopaliskom, w kurhanach odnaleziono wiele cennych przedmiotów, m.in. ostrogi, paciorek z agatu, zawieszkę bursztynową czy wczesnośredniowieczny topór, przez znawców określony jako „wielkomorawski”. Dziś, bramy do nich strzegą drewniane figury wojów. Relikty grodów słowiańskich można odnaleźć także w Bratkowie, Niedowie i Zawidowie. Auf slawischen Spuren In der Nähe von Białogórze blieben sich zwei frühslawische Burgen und ein für 8. - 11. Jahrhundert datiertes Hügelgrab erhalten, die gemeinsam eine aus wissenschaftlicher Hinsicht sehr wertvolle Anlage darstellen. Im Rahmen der jahrelang geführten Ausgrabungen wurden in den Hügelgräbern diverse wertvolle Gegenstände unter anderen Sporen, ein Glasperle aus Achat, ein Bernsteinanhänger oder ein frühmittelalterliches Beil, das von den Kennern auch „großmährisch” bezeichnet wird, gefunden. Das Tor zu diesen Denkmälern schützen heute die Holzfiguren der Krieger. Die Überreste der slawischen Siedlungen sind heutzutage auch in Bratków, Niedów und Zawidów. 2 3 Stopami Slovanů Nedaleko Białogórza nacházeji se dva časněslovanské opevnění a kurhanní hřbitov,z VIII až XI století, které tvoří tým s velmi vysokou vědeckou hodnotou. Díky prováděným v průběhu let vykopávkám v kurhanach nalezeno mnoha cenných předmětů, včetně: ostruhy, modlitbička z achátu, jantarní náhrdelník nebo raněstředověkou sekeru, definovaný odborniky jako „velkomoravský”. V současné době brány k nim střeží dřevěné figurky bojovníků. Pozůstatky slovanského hradu lze nalézt také v Bratkowie, Niedowie a Zawidowie. 4 1 5 6 7 8 8 siedzibą ewangelickiej fundacji Joachimstein, założonej przez Joachima Zygmunta von Ziegler-Klipphausena. W rezydencji, uchodzącej wówczas za najpiękniejszą budowlę pałacową Górnych Łużyc, wielokrotnie gościli królowie oraz inne ważne osobistości. Dużo skromniejsze, ale równie urokliwe pałacyki można obejrzeć także w Łomnicy, we wsi Ksawerów niedaleko Zawidowa czy w Kostrzynie. W Zgorzelcu, na tzw. Dolnym Ujeździe, przy ulicy Francuskiej znajduje się dworek z 1730 roku, będący dawniej siedzibą rodziny Raschke. aus dem 18. Jahrhundert mit dem umliegenden Schlosspark in Radomierzyce, die vor 1945 Sitz des von Joachim Sigismund von Ziegler-Klipphausen gegründeten evangelischen Stiftes Joachimstein war. In dieser Residenz, die zu jener Zeit als schönstes Schloss in Oberlausitz galt, waren mehrmals Könige und andere große Persönlichkeiten häufig zu Gast. Deutlich bescheidener, aber gleichermaßen eindrucksvoll präsentieren sich auch die Schlösser auch Łomnica, im Dorf Ksawerów unweit von Zawidów oder in Kostrzyn. Ein Herrenhaus vom Jahre 1730, das einst Sitz der Familie Raschke war, befindet sich in Zgorzelec, im Stadtteil Dolny Ujazd, in der Francuska Str. byla sídlilem evangelické nadace Joachimstein, kterou založil Joachim Zygmunt von Ziegler-Klipphausena. V rezidenci, pozorováné tehdy za nejkrásnější palácní stavbu Horních Lužic, mnohakrát hostili králove a další významné osobností. Mnohem skromnější, ale stejně tak okouzlující paláce je možna uvidět také v Lomnici, v vesnici Ksawerów nedaleko Zawidowa nebo v Kostrzynie. V Zgorzelci, na tak-zvaném Nižším Ujazdu, na ulici Francouzské nacházi se dvorek z roku 1730, budouci původně sídlem rodiny Raschke. 1. Zespół pałacowy w Radomierzycach • Schlossanlage in Radomierzyce • Palácový komplex v Radomierzycach 2. Dziedziniec pałacu w Lasowie • Innenhof vom Schloss in Lasów • Nádvoří paláce v Lasowie 3. Dworek przy ulicy Francuskiej w Zgorzelcu • Herrenhaus in der Francuska Str. in Zgorzelec • Dvorek na ulicy Francouzké v Zgorzelci 4. Pałac w Sławnikowicach • Schloss in Sławnikowice • Palác v Sławnikowicach 5. Epitafium Henryka Anzelma von Ziegler-Klipphausena • Epitaphium von Heinrich Anselm von Ziegler-Klipphausen • Náhrobní nápis Henryka Anzelma von Ziegler-Klipphausena 6. Płyta nagrobna w murze kościoła w Radomierzycach • Grabplatte an der Kirchenmauer in Radomierzyce • Náhrobní kámen ve zdi kostela v Radomierzycach 7. Dwór w Łagowie • Schloss in Łagów • Dvor v Łagowie 8. Figury wojów w Lesie Białogórskim • Kriegerfiguren im Wald in Białogórze • Figurky bojovníků v Lesie Białogórskim

Jugend / Bildung