Aufrufe
vor 4 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

16 17 Przyroda Natur

16 17 Przyroda Natur Příroda Nie brakuje tutaj również chronionych roślin górskich, takich jak arnika górska czy śnieżyca wiosenna. Zaskakujące wydawałoby się występowanie storczyków, a jednak, aż osiem ich gatunków zarejestrowano w tzw. Worku Turoszowskim, w Gminie Bogatynia. Świat zwierząt jest równie imponujący. Różnorodność gatunkowa świadczy o coraz lepszej kondycji ekologicznej naszego regionu. Po bardzo długiej przerwie, w krajobrazie miejscowej fauny pojawiły się ponownie orły bieliki, wilki oraz bobry. Auch unter Naturschutz stehende Bergpflanzen wie die Arnika oder die Frühlings-Knotenblume finden hier ihren Lebensraum. Für eine Überraschung könnten Orchideen sorgen, aber acht Gattungen dieser Pflanze wurden in dem sog. Worek Turoszowski, in der Gemeinde Bogatynia, festgestellt. Die Tierwelt ist hier auch sehr imponierend. Die Artenvielfalt zeugt von einer immer besseren Umweltlage unserer Region. Nach einer sehr langen Pause gehören zu der lokalen Fauna wieder Seeadler, Wölfe und Biber. Neexistuje zde žádný nedostatek i chráněné horské rostliny, jako jsou horské arniky a jarní bledule. Zdát by se mohlo překvapujicím vystupování orchidejí, a přesto, až osm jejích druhů zaznamenano v tzv. Turoszowském Pytli, v obci Bogatynia. Svět zvířat je stejně působivý. Rozmanitosti druhů svědči o stále lepších ekologických podmínkach našeho regionu. Po velmi dlouhé pestce, v krajině zdejší fauny se znovu objevily orly bílé, vlky a bobry. Na terenie powiatu żyją też przedstawiciele barwnego świata płazów i gadów. Gniewosz plamisty, kumak nizinny, ropucha paskówka i salamandra plamista swoją obecnością jeszcze bardziej uatrakcyjniają ten region Polski. Der Landkreis Zgorzelec ist auch ein Gebiet, wo farbige Lurche und Reptilien gut beheimatet sind. Durch die Anwesenheit solcher Tierarten wie Schlingnatter, Rotbauchunke, Kreuzkröte und Feuersalamander erscheint diese Region Polens noch attraktiver. Na územi okresu žyji také zástupci barevného světa obojživelníků a plazů. Užovka hladká, nižinní kuňka, ropucha páskovní a salamander skvrnitý svou přítomností ještě vice zlepšuji atraktivitu tohoto regionu Polsky. 3 1 2 6 7 8 4 5 9 10 11 Wśród ogromnej rzeszy ptaków (ok. 160 gatunków lęgowych), w większości gniazdujących na stawach i mokradłach, zobaczyć można bąka, perkoza rdzawoszyjego, czaplę siwą, gęgawę, cyraneczkę, gągoła, tracza nurogęsiego, zielonkę, kropiatkę i żurawia. Bory sosnowe Puszczy Zgorzeleckiej są również jedną z ostatnich niżowych ostoi głuszca w Europie Środkowej, a także domem dla „sów tajgowych” - włochatki i sóweczki. Unter zahlreichen Vertretern der Vögel (ca. 160 Brutarten), die meistens in den umliegenden Teichen und Sümpfen brüten, kann man Reiher, Rothalstauscher, Graureiher, Graugans, Krickente, Schellente, Gänsesäger, kleines Sumpfhuhn, Tüpfelsumpfhuhn und Kranich. Die Kieferwälder in Puszcza Zgorzelecka gelten auch als die letzten Zufluchtsorte für Auerhähne in Mitteleuropa sowie als Lebensraum für die sog. „Taiga-Eulen” - den Raufußkauz und den Sperlingskauz. Mezi nesčetné množství ptáků (asi 160 hnízdících druhů), většinou hnízdícich na rybnících a mokřadech, je možna uvidět bukače, potápku rezavěkrkou, popelavou volavku, husu velkou, trače nurohusého, zelenku, chřástale tečkovaného a jeřába. Borovicové lesy Zgorzelecké Pustiny jsou také jedním z posledních nížinných útočišt hlušce ve střední Evropě, a také domovem pro „tajgové sovy”- chlupatký a sůvečky. 1. Krokus wiosenny (Crocus sativus) 2. Koźlarz babka (Leccinum scabrum) 3. Łabędź niemy (Cygnus olor) 4 Wydra (Lutra Lutra) 5. Kumak nizinny (Bombina bombina) 6. Sóweczka zwyczajna (Glaucidium passerinum) 7. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 8. Głuszec (Tetrao urogallus) 9. Ropucha paskówka (Epidalea calamita, syn. Bufo calamita) 10. Sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica Brūgger) 11. Puszcza Zgorzelecka

Jugend / Bildung

Strategie / Planung