Aufrufe
vor 2 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

Powiat w liczbach

Powiat w liczbach Tatsachen über den Landkreis Okres v číslach Słowo wstępne Vorwort Předmluva Powiat zgorzelecki położony jest w zachodniej części Dolnego Śląska, w trójkącie państw: Polski - Czech - Niemiec. Stolicą powiatu jest Zgorzelec. Nysa Łużycka stanowi granicę z powiatem Görlitz. Powiat • Landkreis • Okres Görlitz zgorzelecki Mieszkańcy • Einwohner • Obyvatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.790 92 568 Powierzchnia • Fläche • Poloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.106 km 2 838 km 2 Gminy • Gemeinden • Obcí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7 Granica państwowa z Polską • Staatsgrenze zu Polen • Státní hranice s Polském . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 128 km - Granica państwowa z Niemcami • Staatsgrenze zu Deutschland • Státní hranice s Nemeckem . . . . . . . . - Granica państwowa z Czechami • Staatsgrenze zu Tschechien • Státní hranice s Českou republikou . . . . . ca. 65 km Długość z północy na południe • Länge von Norden nach Süden • Šířka od severu k jihu . . . . . . . . . . . . ca. 85 km Szerokość ze wschodu na zachód • Breite von Osten nach Westen • Šířka od východu na západ . . . . . . . ca. 30 km Przybliżone odległości - mierzone od Mostu Staromiejskiego Circa-Entfernungen - von der Altstadt Brücke aus gemessen Přibližné vzdálenosti - měřeno od Staroměstského mostu Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 km Drezno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 km Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 km Wrocław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 km Praga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 km Liberec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 km Der Landkreis Zgorzelec liegt im Westen Niederschlesiens - im sog. Dreiländereck, wo die Grenzen zwischen Polen, Tschechien und Deutschland zusammen laufen. Die Kreisstadt ist Zgorzelec. Der Fluss Nysa Łużycka bildet die Grenze zum Landkreis Görlitz. Transregionalne połączenie stanowi autostrada A4 z Drezna do Wrocławia, która prowadzi dalej po polskiej stronie do Krakowa. Ważne połączenia komunikacyjne tworzą drogi nr E94, 30, 296, 317, 352. Istotną rolę odgrywają także połączenia kolejowe: Drezno - Zgorzelec - Węgliniec - Wrocław, Zgorzelec - Lubań - Jelenia Góra, Węgliniec - Lubań - Jelenia Góra, Węgliniec - Zielona Góra. Als überregionale Verbindung gilt die Autobahn A4 aus Dresden nach Wrocław, die auf der polnischen Seite nach Kraków weitergeht. Zu anderen wichtigen Verkehrsverbindungen gehören auch die Landesstraßen E94, 30, 296, 317, 352. Von Bedeutung sind auch die Eisenbahnstrecken: Dresden- Zgorzelec - Węgliniec - Wrocław, Zgorzelec - Lubań - Jelenia Góra, Węgliniec - Lubań - Jelenia Góra, Węgliniec - Zielona Góra. Nadregionálním spojením je dálnice A4 z Drážďan do Wroclavi, která pokračuje dalé na polské straně do Krakova. Mimo to také důležité spojení tvoří silnice E94, 30, 296, 317, 352. Důležitou roli hraji také železnice: Drážďany - Zgorzelec - Węgliniec - Wrocław, Zgorzelec - Lubań - Jelenia Góra, Węgliniec - Lubań - Jelenia Góra, Węgliniec - Zielona Góra. Zgorzelecký okres se nachází v západní části Dolního Slezska v trojúhelníku třech zemí: Polská- Česká republika - Německo. Hlavním městem okresu je Zgorzelec. Lužická Nisa je hranici z okresem Görlitz. ca. 79 km 68 km 70 km 22 km M. Zgorzelec Gmina Pieńsk Gmina Zgorzelec Gmina Sulików Gmina Węgliniec Drodzy Czytelnicy, z prawdziwą satysfakcją przedstawiam publikację powstałą w ramach wspólnego projektu pn. „Współpraca samorządów szansą na rozwój regionu”. Jej celem jest promocja obszaru polsko-niemieckiego pogranicza oraz współpracy transgranicznej. Niepowtarzalne położenie powiatu zgorzeleckiego, należącego do Euroregionu Nysa, stanowi o jego szczególnych walorach przejawiających się w doskonałych warunkach dla turystyki, wypoczynku i współpracy gospodarczej. Atutami regionu są m.in. zabytki architektoniczne i malowniczy krajobraz, którego nieodłącznym elementem jest, dzieląca dawniej, a dziś łącząca oba narody, Nysa Łużycka. Wspólne działania powiatów zgorzeleckiego i Görlitz zaowocowały wieloma przedsięwzięciami. Zarówno dla polskiego, jak i niemieckiego partnera kooperacja na różnych płaszczyznach jest szczególnie ważna. Dowodem tego jest podpisane 1 grudnia 2010 r. w Zgorzelcu porozumienie, będące deklaracją dalszej współpracy. Życzę przyjemnej lektury i zachęcam Mieszkańców do bliższego poznania swojej małej ojczyzny, a Gości do częstego odwiedzania pięknej Ziemi Zgorzeleckiej. Liebe Leserinnen, liebe Leser, Es ist mir eine große Freude, Ihnen eine Veröffentlichung vorstellen zu dürfen, die im Rahmen des gemeinsamen Projektes „Kooperation der Verwaltungen - eine Chance auf die Entwicklung der Region” entstanden ist. Das Ziel dieser Publikation ist die Förderung des deutsch-polnischen Grenzbereichs und der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Die einmalige Lage des Landkreises Zgorzelec, darunter auch als Mitglied der Euroregion Neisse, entscheidet über seine besonderen Vorteile, die als hervorragende Voraussetzungen für den Tourismus, Erholung und wirtschaftliche Kooperation zum Vorschein kommen. Zu den Stärken der Region gehören u.a. architektonische Denkmäler und Sehenswürdigkeiten sowie eine malerische Landschaft mit ihrem festen Element - dem Fluss Nysa Łużycka, der einst beide Völker teilte und heute wieder verbindet. Gemeinsame Maßnahmen der Landkreise Zgorzelec und Görlitz haben zur Durchführung verschiedener Projekte geführt. Sowohl für den polnischen als auch für den deutschen Partner ist die Entwicklung der Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen von großer Bedeutung. Dies wurde mit der am 1. Dezember 2010 in Zgorzelec abgeschlossenen Vereinbarung bestätigt, in der beide Parteien ihren Willen zur weiteren Kooperation geäußert haben. Die Einwohner möchte ich dazu anregen, dass sie ihre Heimat näher kennen lernen, und die Gäste, dass sie das wunderschöne Land von Zgorzelec öfter besuchen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Vážení čtenáři, s velkým uspokojením představuji publikace vytvořené v rámci společného projektu s názvem „Spolupráce místních vlád příležitostí k rozvoji regionu”. Jeho účelem je podporovat polsko-německé oblasti hranic a také přeshraniční spolupráce. Jedinečná poloha zgorzeleckého okresu, patříci k Euroregionu Nisa, řika o jeho velmi zvláštních vlastnostech projevujícich se v vynikajících podmínkach pro turistiku, rekreaci a hospodářské spolupráce. K silným stránkám regionu patří m.jn. architektonické památky a malebná krajina, které nedílnou součástí je, dělici v minulosti a dnes spojujici dva národy, Lužická Nisa. Společné akce zgorzelecko okresu a Görlitz přinésly výsledky v různých projektech. Zaroveň pro polského a německého partnera spolupráce na různých úrovních je zvláště důležitá. Důkazem toho je podepsáni 1. prosince 2010 v Zgorzelci dohody, což je prohlášení o další spolupráci. Přeji příjemného čtení a povzbuzuji obyvatele k poznání své malé vlasti, a hosti k častejší navštěvě krásné Zgorzelecké země. M. Zawidów Artur Bieliński Starosta Zgorzelecki Landrat des Landkreises Zgorzelec Zgorzelecký Starosta Gmina Bogatynia

Jugend / Bildung