Aufrufe
vor 3 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

18 19 Kultura Kultur

18 19 Kultura Kultur Kultura Życie kulturalne regionu to nie tylko imprezy cykliczne odbywające się w poszczególnych miastach i gminach powiatu. Wszyscy zainteresowani historią tych terenów i zwyczajami mieszkańców, mogą odwiedzić dwa muzea i izbę regionalną. Utworzone w Węglińcu Muzeum Kresów Wschodnich gromadzi pamiątki z regionów, z których wywodzą się mieszkańcy przybyli na te tereny tuż po zakończeniu II wojny światowej. Mowa o kresowiakach z okolic Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa, którzy założyli w miasteczku Koło Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Do najcenniejszych eksponatów muzeum należy półtorametrowa Das kulturelle Leben dieser Region besteht nicht nur aus vielen Veranstaltungen, die in den einzelnen Städten und Gemeinden regelmäßig organisiert werden. Alle, die an der Geschichte und an den Bräuchen dieser Gegend und deren Einwohner interessiert sind, können zwei Museen und eine Regionalkammer besuchen. Das in Węgliniec eingerichtete Muzeum Kresów Wschodnich präsentiert Andenken an Regionen, aus denen die Übersiedler nach dem Zweiten Weltkrieg hierher gezogen sind. Es handelt sich um die Bewohner des ehemaligen Ostpolens aus der Gegend um Lwów, Tarnopol und Stanisławów, die eben in Węgliniec Koło Towarzystwa Kulturní život v regionu to nejen cyklické akce konajici se v různých městech a obcech okresu. Každý, kdo se zajíma o historii teto oblasti a o zvycích občanů, može navštívit dvě muzea a regionální komoru. Vytvořené v Węglińcu Muzeum Východních pohraníči sbírá pámatky z regionů, ze kterých pochazeji lidé, kteři přišli do teto oblasti těsně po zakončení druhé světové války. Jedná se o obyvatelů východního polského pohraniči z okoli Lvova, Tarnopole a Stanislavova, kteří založili v městě Společnost přátel Lvova a Jižně-východních pohraniči. Mezi nejdůležitější expozice muzeum patři jeden a půl metrova socha Panny Marie Neposkvrněného početí i okolicznych miejscowości na przestrzeni od XVIII do XX wieku. Pielęgnowanie pamięci o kulturze, strojach ludowych i rzemiośle, potrawach regionalnych i obyczajach, w dużym stopniu zawdzięczać należy kołom gospodyń wiejskich. Natomiast lokalne zespoły folklorystyczne, jak: „Lasowianie” z Pieńska, „Jarzębina” z Zawidowa, „Podolanie” z Czerwonej Wody, „Żarki” z Żarek Średnich czy „Rozmaryn” z Bogatyni, są dobrze znane nie tylko mieszkańcom powiatu. Wśród cyklicznych imprez kulturalnych, oprócz wspomnianych „Jakubów”, w Zgorzelcu jest organizowany Mit der Pflege und Erweiterung der Bestände aus dieser Gegend befasst sich auch Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej in Działoszyn. In der lokalen Regionalkammer wurden Gebrauchsgegenstände, Möbel, Dokumente und Fotografien ausgestellt, mit denen das Leben der Einwohner von Działoszyn und den umliegenden Orten im Zeitraum vom 18. bis 20. Jahrhundert dokumentiert wird. Zum Bewahren der Erinnerung an die Kultur, Trachten und Handwerk, regionale Gerichte und Bräuche haben die Landfrauenvereine einen wesentlichen Beitrag geleistet. Lokale Volkstanzgruppen wie „Lasowianie” aus Pieńsk, „Jarzębina” aus Ošetřování paměťi o kultuře, lidových kostýmach a řemesle, regionálních pokrmach a tradicech, v veliké míře je třeba vděčit Kruhům Vesnických Hospodyň. Nicmeně místní lidové kapele jako „Lasowianie” z Pieńska, „Jarzębina” z Zawidowa, „Podolanie” z Červené Vody, „Żarki” z Żarkek Středních nebo „Rosemaryn” z Bogatyni jsou dobře známa nejen pro obyvatele okresu. Mezi pravidelné kulturní akce, kromě vzpomenutých „Jakubů”, v Zgorzelci je organizovan Mezinárodní festival Řecké písňi. Města Görlitz, Zgorzelec a Zawidów spolupořádá známý obyvatelům projekt - Via Thea. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 figura Matki Boskiej Niepokalanej z kościoła w Buczaczu. Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, które znajduje się na odrestaurowanym Przedmieściu Nyskim, zajmuje się badaniem i dokumentowaniem dziejów, kultury i życia codziennego mieszkańców Polskich Górnych Łużyc. Stałą ekspozycję stanowi w pełni wyposażona izba łużycka z XVII/XVIII w. Na Przedmieściu Nyskim znajduje się także dom Jakuba Böhme - zgorzeleckiego mistyka, na cześć którego organizowane są „Jakuby”, czyli Święto Starego Miasta, odbywające się jednocześnie w Zgorzelcu i Görlitz. „Jakuby” klimatem nawiązują do początków miasta. Są spotkaniem z historią, tańcem, muzyką, teatrem i rzemiosłem. Gromadzeniem zbiorów pochodzących z tego terenu zajmuje się też Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie. W tutejszej Izbie Regionalnej zgromadzono przedmioty użytkowe, meble, dokumenty i fotografie obrazujące życie mieszkańców Działoszyna Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich gegründet haben. Zu den wertvollsten Exponaten des Museums gehört eine anderthalb Meter hohe Figur der Unbefleckten Muttergottes aus der Kirche in Buczacz. Muzeum Łużyckie in Zgorzelec, das sich im prachtvoll restaurierten Stadtteil Przedmieście Nyskie befindet, beschäftigt sich mit Forschung und Dokumentierung der Geschichte, Kultur und des Alltags der Einwohner der Polnischen Oberlausitz. Das vollständig ausgestattete Zimmer aus dem Lasuitzer Haus aus dem 17./18. Jahrhundert wird im Rahmen der Dauerausstellung präsentiert. In Przedmieście Nyskie steht ebenfalls das Haus von Jakub Böhme - dem Mystiker aus Zgorzelec - zu dessen Ehren „Jakuby” veranstaltet wird. Es ist ein Altstadtfest, das gleichzeitig in Zgorzelec und Görlitz gefeiert wird. Die Stimmung von „Jakuby” knüpft an die Ursprünge der Stadt an. Das Fest ist ein Treffen mit Geschichte, Tanz, Musik, Theater und Handwerk. z kostela v Buczaczu. Lužické muzeum v Zgorzelci, která se nachází na opravenem Niském Předměstí, zajima se zkoumánim a dokumentaci dějin, kultury a každodenního života obyvatel polských Horních Lužic. Stálou expozice tvoří plně vybavená lužická komora ze sedmnáctého / osmnáctého století. Na Niském předměstí nacházi se také domov Jakuba Böhme - zgorzelecko mistika, na počest kterého jsou organizované „Jakuby”, tz. Staroměstské slavnosti, která se konaji současně v Zgorzelci a Görlitz. „Jakuby” klimatický vztahují se k počátkům města. Jsou setkáním s historií, tancem, hudbou, divadlem a řemeslem. Shromažďováním sklizně pochazejicích z této oblasti zajimaji se Soubor základní školy a gymnázia sv. Jadwigi Slezké v Działoszynie. V místní Regionální komoře shromážděno předměty denní potřeby, nábytek, dokumenty a fotografie zachycující život obyvatel Działoszyna a okolních místnosti na přelomu od osmnáctého do dvacátého století. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Miasta Görlitz, Zgorzelec i Zawidów współorganizują znany mieszkańcom projekt - Via Thea. Podczas tego wydarzenia, przestrzeń miejska staje się sceną zarówno osobliwej poezji, jak i fantastycznej zabawy. Stowarzyszenie Kuźnia organizując kolejną edycję nietypowego, międzynarodowego festiwalu piosenki żeglarskiej - Granicznej Kuźni Szant, zapoczątkowało nową tradycję w powiecie. Natomiast Bogatynia jest idealnym miejscem dla koneserów jazzu, którego można posłuchać podczas corocznych Listopadowych Wieczorów Jazzowych oraz Hałda Jazz. Miasto jest także stolicą „łgarstwa” - od lat, we współpracy z ogólnopolskimi mediami, jest tu organizowany Turniej Małych Form Satyrycznych (Turniej Łgarzy). Zawidów, „Podolanie” aus Czerwona Woda, „Żarki” aus Żarki Średnie oder „Rozmaryn” aus Bogatynia sind nicht nur den Einwohnern des Landkreises bekannt. Unter den regelmäßigen Kulturveranstaltungen wird in Zgorzelec neben dem bereits erwähnten Stadtfest „Jakubów” auch das Internationale Festival Griechischer Lieder organisiert. Die Städte Görlitz, Zgorzelec und Zawidów betreuen gemeinsam das den Einwohnern durchaus bekannte Projekt - Via Thea. Während dieses Ereignisses wird der ganze Stadtraum zu einer Bühne für einmalige Dichtung und phantastische Unterhaltung. Mit der Veranstaltung einer weiteren Ausgabe des untypischen internationalen Festivals der Seelieder - Graniczna Kuźnia Szant - hat der Verein Kuźnia mit einer neuen Tradition im Landkreis begonnen. Bogatynia ist dagegen ein perfekter Ort für alle Fans von Jazz, den man auf den alljährlich veranstalteten Listopadowe 1. Przegląd szkolnych zespołów teatralnych „Młodzieżowe Zatargi z Teatrem” • Werkschau der Schultheatergruppen „Młodzieżowe Zatargi z Teatrem” • Přehled školních divadelních týmů „Mladežní Spory z Divadlem” 2. Wnętrze izby łużyckiej w zgorzeleckim Muzeum Łużyckim • Traditionelles Lausitzer Zimmer in Muzeum Łużyckim in Zgorzelec • Vnitřek lužické komory v zgorzeleckým Lužickým Muzeum 3. Figura Matki Boskiej Niepokalanej z kościoła w Buczaczu • Figur der Unbefleckten Muttergottes aus der Kirche in Buczacz • Socha Panny Marie Neposkvrněného početí z kostela v Buczaczu 4. Dom Jakuba Böhme • Haus von Jakob Böhme • Dům Jakuba Böhme 5. Izba Regionalna w Działoszynie • Regionalkammer in Działoszyn • Regionální Komora v Działoszynie Během této akce, městský prostor se stává scénou i pozoruhodné básni, stejně jako fantastické legrace. Sdružení Kuźnia pořádá další ročník neobvyklého, mezinárodního festivalu plachetní písní - Hraniční Kuźni Jachtingu, začalo novou tradici v okresu. Nicméně Bogatynia je ideálním místem pro všechny fanoušky jazzu, který je možna poslechnout v rámci každoročních Listopadních Jazzových Večerů a Halda Jazz. Město je také hlavním městem „lhářství” -od let, ve spolupraci s celopolskými mediami, je zde pořádaný Turnir Malých Satirických Forem (Turnir Lhářů). Wieczory Jazzowe und Hałda Jazz genießen kann. Die Stadt ist auch die Hauptstadt der Comedians, denn seit Jahren wird hier in Zusammenarbeit mit den gesamtpolnischen Massenmedien der Wettbewerb Kleiner Satirischer Formen (Turnier der Comedians) veranstaltet. 6. „Jakuby - święto starego miasta” • „Jakuby - święto starego miasta” • „Jakuby - svatek starého města” 7. Zakładowa Orkiestra Dęta KWB „Turów” • Werksorchester von KWB „Turów” • Podniková Dechová Hudba KWB „Turów” 8. Listopadowe Wieczory Jazzowe w Bogatyni • Jazz an Novemberabenden in Bogatynia • Listopadové Jazzové Večery v Bogatyni 9. Turniej Małych Form Satyrycznych w Bogatyni (Turniej Łgarzy) • Wettbewerb Kleiner Satirischer Formen in Bogatynia (Turnier der Comedians) • Turnir Malých Satirických Forem (Turnir Lhářů) 10. Młodzieżowe Zatargi z Teatrem - I nagroda • Treffen der Jugendlichen mit dem Theater - I. Preis • Mladežní Spory z Divadlem - I. cena

Jugend / Bildung