Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.2.2 Kultura Historicky utvářená pestrá kulturní krajina Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa má být zachována a dále rozvíjena s cílem zachování kulturního dědictví, utváření regionální identity a také jako místní potenciál pro život a práci, a také jako významný potenciál rozvoje cestovního ruchu.. Srbská kultura má být co by zvláštnost Horní Lužice přeshraničně zahrnuta do rozvojových koncepcí. Cíle: • Zlepšení sociokulturního dialogu • Podpora a dotační pomoc přeshraničnímu propojování vzdělávacích a kulturních nabídek • Péče a zachování společného kulturního dědictví (např. přeshraniční krajina podstávkových domů, parky a zahrady) • Mezigenerační kulturní zprostředkovávání coby vzdělávací úkol a zajištění kulturní kvality a různorodosti • Utváření nosných struktur, které budou silněji spojovat zdroje a jejichž efektivnější využívání umožní udržitelné zlepšení koordinace projektů Seite 14 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.3 Rozvojové cíle priority 3 3.3.1 Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů Výkonný přírodní ekosystém, udržitelné využívání zdrojů, zachování druhově pestré fauny i flóry a také osobitý charakter a krása přírody a krajiny jsou základními předpoklady pro kvalitu života obyvatel a mají význam také coby „měkké“ regionální faktory pro hospodářský – především turistický – rozvoj v regionu trojzemí. V oblasti ochrany životního prostředí jde především o to, aby chráněná území nacházející se v Euroregionu byla chráněna a zachována jako potenciál pro „šetrný“ cestovní ruch. Normativy kvality ovzduší a vody jsou z velké části řešeny předpisy EU a ze společných stanovených cílů vyplývají také společné akční postupy. Cíle: • Zlepšení koordinace ohledně spolupráce v ochraně přírody, v rámci péče o krajinu a v cestovním ruchu • Zlepšení ochrany lesa • Společná realizace ekologických standardů pro zlepšení stavu • Zajištění a stabilizace biodiversity • Zajištění kvality životního prostředí (pitná voda, voda, krajina) • Odpovědné zacházení se společnými ekologickými zdroji • Sledování a realizace společných klimatických a energetických cílů • Vzájemně koordinované investice v protipovodňové ochraně v souladu s potřebami • Minimalizace zatížení půdy • Vytvoření společné databáze pro předpovědi povodňového nebezpečí • Zlepšení kooperace na celém území povodí Nisy Seite 15 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Jugend / Bildung