Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.3.2 Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků Hospodářský rozvoj je jednou z klíčových oblastí utváření regionu. Závazné rámcové podmínky však nejsou z důvodu volné evropské soutěže téměř možné. Jako šance pro rozvoj v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa zde mohou sloužit pouze jednotlivé podniky nebo odvětvové podnikatelské sítě a také úspěšně započaté přeshraniční kooperace. Odpovědní političtí představitelé by se v této oblasti měli silněji angažovat. Cíle: • Zlepšení negativně hodnocených charakteristických regionálních faktorů • Zintenzivnění již existujících a vytváření nových přeshraničních kooperací, zintenzivnění výměny informací mezi institucionálními aktéry • Zachování a vytvoření flexibilních a atraktivních pracovních míst • Zachování a vytváření pracovních míst pro ženy a starší zaměstnance • Zachování a vytvoření možností profesního a dalšího vzdělávání pro mladé • Posílení přeshraniční mobility na trhu práce • Přeshraniční posílení a propojení vědeckých institucí, institucí výzkumu a vývoje a regionálního hospodářství • Zavedení, podpora a zakládání přeshraničních výrobních a technologických sítí se zahrnutím Technologických center a podnikatelských inkubátorů • Vývoj přeshraničního regionální marketingu • Aktivní podpora záměrů umístění, výstavby a začínajících podnikatelů • Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím • Odbourávání byrokratických překážek u investičních opatření • Podpora euroregionálních hospodářských koloběhů • Podpora klíčových a růstových odvětví v návaznosti na národní a regionální kompetenční profily • Optimalizace územně účinné dotační politiky • Vytváření marketingově uplatnitelných průmyslových oblastí Seite 16 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.3.3 Věda, výzkum, inovace Z důvodu příhraniční polohy Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je třeba i nadále podporovat internacionalitu ve vzdělávání a dalším vzdělávání, zvláště pak získávání a uznávání kompetencí v jazyce a kultuře sousední země. Vysoká škola Zittau/Görlitz, Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě a Státní studijní akademie Bautzen se svými partnerskými vysokými školami a institucemi v Polsku a České republice vytváří se svými nabídkami rámcové podmínky pro přeshraniční vědeckou resp. výzkumnou práci a tvoří tak inovační potenciál pro region. Rozvíjení kooperačních vztahů mezi vysokými školami a universitami musí být podporováno přeshraničně. Zde je třeba usilovat především o využívání rozšířených studijních nabídek a přeshraničních kooperací mezi podniky a vysokými školami. Internacionalita v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání podporuje chápání a sbližování lidí v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a generuje kvalifikovaný personál pro přeshraniční inovativní hospodářský prostor. Cíle: • Zlepšená komunikace ohledně kvalifikačních potřeb mezi hospodářskou sférou a vysokými školami • Zintenzivnění transferu technologií • Rozvoj a intenzivnější využívání struktur pro výzkum a vývoj (také podpora soukromých / státních výzkumných iniciativ v příhraničí, např. Fraunhofer Institut) • Zavádění nových technologií, vytváření prostoru pro kreativitu a inovace • Zajištění internacionality vysokého školství • Posílení kooperací mezi vysokými školami a univerzitami ve všech třech zemích (výměny studentů) Seite 17 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Jugend / Bildung