Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.3.4 Energie, ochrana klimatu Pro další zamezování skleníkových plynů získávají úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů také v příhraničí stále větší význam. Krajiny a jejich části je třeba z důvodu jejich rozdílné územní struktury chránit a zajistit jejich ochrannou funkci. Cíle: • Přeshraniční posílení všech aktivit vedoucích ke způsobům chování přátelským k přírodě • Snižování emisí prachu a škodlivin prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie a výstavby filtračních zařízení • Opatření k minimalizaci chronických poškození flóry a fauny v Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa • Využívání záplavových území s ohledem na povodňová nebezpečí • Sledování a realizace společných klimatických a energetických cílů • Výměna zkušeností v tématech ochrany klimatu a energetické efektivity Seite 18 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.4 Rozvojové cíle priority 4 3.4.1 Územní plánování, regionální a lokální plány Rozvoj Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je vedle lokálních silných a slabých stránek určujícím způsobem ovlivňován nadřazenými rámcovými podmínkami na regionální, evropské a globální úrovni. Koordinace mezi jednotlivými zeměmi je nutná pro dlouhodobé a udržitelné plánování, které vede k rozvoji pozitivních podmínek lokality a zisku efektivity v příhraničním regionu. Cíle: Identifikace společných rozvojových priorit a rozvojových cílů v příhraničí • Zpracování společných rozvojových koncepcí • Zpracování a rozvoj společné datové základny • Zlepšení koordinačních procesů (např. ve plánování zástavby, infrastruktury, větrných elektráren, obchodních center) • Rozpoznání nových akčních oblastí s pomocí modelových záměrů se zohledněním specifických problémových situací • Přizpůsobení využívání záplavových oblastí povodňovým ohrožením při investičních opatřeních • Tvorba a rozvoj struktur pro zlepšení přeshraniční informovanosti a komunikace Seite 19 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Jugend / Bildung