Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.4.2 Informační a komunikační technologie Budoucnost předznamenávající rozvoj moderních komunikačních technologií je výzvou pro všechny oblasti veřejného života. Zvláště přímo v příhraničních oblastech existuje potřeba koordinace. Moderní informace a komunikace představují předpoklad pro efektivní a přeshraniční kooperaci. Cíle: • Budování a rozvoj nutné infrastruktury • Vytváření výkonné a všude dostupné komunikační sítě • Vytváření společných postupů řešení pro zlepšení komunikační infrastruktury Seite 20 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 4. Zvláštnosti dotační podpory malých projektů Malé projekty jsou v dotačním období 2007-2013 záměry pro doplnění aktivity v rámci operačních programů přeshraniční spolupráce s a mezi Polskem a Českou republikou a tím také významným stavebním kamenem regionální spolupráce. V rámci malých projektů mají být finančně podporovány přeshraniční informace, komunikace a kooperace mezi občany, sdruženími a úřady, ale také menší vzdělávací projekty, studie, analýzy a infrastrukturní objekty, které nepředstavují žádné investice (např. informační tabule, rozcestníky). Nová programová struktura přeshraniční spolupráce 2014-2010 aktuálně nepředpokládá žádnou podporu malých projektu v dosavadní podobě. Nicméně až po úroveň Evropské komise existuje akceptance budoucí podpory menších projektů. Nejasná je však v současné době struktura a forma tohoto procesu. Se zohledněním doposud předložených návrhů strukturální podpory 2014-2020 jsou z dnešního pohledu myslitelné různé modely: a) V rámci priority 11 (článek 5 nařízení ERDF ve spojení s článkem 6 nařízení o evropské územní spolupráci) „Zlepšení institucionálních kapacit a dotační podpory efektivní veřejné správy / Verbesserung der institutionellen Kapazitäten und Förderung einer effizienten öffentlichen Verwaltung“ může být podporována spolupráce mezi občany a institucemi a také spolupráce v právních i správních otázkách. Tento postup odpovídá obsahově pouze z části dosavadnímu Fondu malých projektů. Podpora přeshraničního setkávání občanů nebo spolků musí být znázorněna jasněji. b) Malé projekty formou malých investic Cílem podpory by mělo být poskytování jednoduše dostupných a nekomplikovaných financování pro okresy, obce a instituce v příhraničí. Omezené investice do infrastruktur a zařízení, které přispívají k odbourávání stávajících rozvojových deficitů a tvoří základ pro spolupráci, by měly být i nadále (nebyrokraticky) možné. Musí být proto vytvořen finanční zdroj, který žadatelům a správcům umožní realizaci menší projektů bez „omezení“. Do jaké míry je tato možnost dána čl. 9 nařízení o EÚS ve spojení s čl. 28 Obecného nařízení musí být prověřeno. Alternativně musí být zváženo využití národních fondů. V každém případě je bezpodmínečně nutná lokální rozvojová strategie. c) Procesní technické návrhy pro Fond malých projektů • Vytvoření možnosti podpory dvoustranným a třístranným projektům Seite 21 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Jugend / Bildung