Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa • Zjednodušení v prokazování nákladů, pokud možno paušální sazby • Zjednodušení procesu vyúčtovávání • Vytvoření možnosti uplatnění vlastních výkonů jako vlastní podíl • Poskytování zálohových plateb resp. úrokově výhodných půjček na předfinancování • Zkrácení doby vyúčtování na maximálně šest měsíců • Zlepšení projektového řízení a komunikace, pro zamezení zdvojení Seite 22 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 5. Resumé a výhled Již na začátku 90. let vykrystalizovaly první možné cesty přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Přitom bylo v uplynulých 20 letech možné pozorovat proces kontinuální vývoje. I přes v mnohém pozitivní vývoj můžeme zjistit některá deficitní témata. Úkol tohoto zde předkládaného dokumentu spočívá v identifikaci těchto mezer a za pomoci třístranné společné strategie má cíleně řídit budoucí rozvoj německé, české a polské strany. Proto byla v rámci přípravy tohoto dokumentu na základě stávajících relevantních studií, strategií a zákonných textů ze všech tří zemí zpracována rozsáhlá SWOT-analýza. S pomocí této analýzy byly definovány hlavní akční oblasti pro přeshraniční spolupráci a následně poté diskutovány a doplněny v pracovní skupině, založené za tímto účelem. Následně byly pro tyto hlavní akční oblasti na základě hodnotící matice v kontextu se strategickými cíli obou okresů stanoveny priority. Jako výsledek tohoto procesu vznikl soubor hlavních akčních oblastí s příslušnými rozvojovými cíli pro německou stranu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. To bylo představeno, diskutováno a schváleno příslušnými politickými grémií obou okresů. Podobný proces k tomu probíhal také na české a polské straně. Tento zde předkládaný dokument tvoří společný základ obou okresů pro přípravu přeshraničních operačních programů Sasko-Polsko a Sasko – Česká republika 2014-2020. Jako další krok je plánována harmonizace všech dokumentů a koncepcí v rámci společné trinacionální strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato by měla již obsahovat akční plán s konkrétními opatřeními resp. projekty. Zpracování společného dokumentu Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa přitom musí položit základní kámen pro komplexní proces realizace této strategie. Příslušný návrh harmonizace se nachází v příloze. Bernd Lange Landrat Landkreis Görlitz Michael Harig Landrat Landkreis Bautzen Seite 23 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Jugend / Bildung