Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 6. Příloha 6.1 Hodnotící matice 6.1.1 Hodnotící matice okresu Görlitz 6.1.2 Hodnotící matice okresu Bautzen 6.2 Matice priorit okresů Görlitz a Bautzen 6.3 Výtah ze Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (česko-polská část) 6.3.1 Obsah 6.3.2 Vize 6.4 Návrh harmonizace Seite 24 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Příloha 6.1.1 Koherence tématických cílů přeshraniční spolupráce se strategickými cíli okr. Görlitz Základní životní podmínky Úpravy infrastruktu ry odpovídají cí potřebě Moderní komunikač ní infrastruktu ra Individuáln í životní perspektiv y Finance Pořádek a bezpečnos Spoluprác t e Zdravý ekosystém a zachování biodiversit y Občanská angažovat nost Identifikac e s životním prostorem Zprostředk ování kultury Celoživotn í učení Jednotná hospodářs ká podpora Propojení školahospodářst ví Zajištění pracovních míst Společný turistický marketing Inovativní energie okr. GR Sociální Integrace kompetenc a e otevřenost Připomínky/ zdůvodnění Odvozené hodnocení pro hodnotící matici priorit přeshraniční spolupráce Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 3 Kompletní soulad, strategický cíl okresu a tématický cíl přeshraniční spolupráce, SWOT jazykové bariéry 5 Bezpečnosti (ochrana před katastrofami, policie, hasiči atd.) a prevence (protipovodňová ochrana) zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování a odstraňování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kompletní soulad, prioritní cíl pro zlepšení pocitu bezpečnosti u obyvatelstva, také předpoklad pro spolupráci, také pro zajištění podniků (Inovační strategie Svobodného státu Sasko) Kompletní soulad, také pro budoucnost stále významnější např. oblast záchranných služeb, zdravotnictví (pečovatelské služby) a maloobchod 5 5 Cestovní ruch Doprava (veřejná regionální a železniční osobní doprava, infrastruktura) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soulad, na základě rozdílů ve standardech jsou přeshraniční opatření prioritní, nutná nejen pro marketing, ale také pro přizpůsobení infrastruktury, značení úkolem nebo v gesci okresů; ZVON, Reg. Plánovací svaz, železniční regionální doprava, stát, spolková země jsou stejně důležité 5 4 People-to-people (setkávání např. umění, sport, kultura, partnerská spolupráce) 16 0 0 0 0 0 0 5 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Soulad, nárazové sotva dlouhodobé, udržitelné působící projekty, nutné pro lepší poznání a dlouhodobý rozvoj důvěry a spolupráce, staví také na kultuře 4 Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniku zvláště v oblastech obchodu / hospodářské podpory (společná koordinace), trh práce 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 Soulad, obtížné téma, konkurenční myšlení, problematické pro dotace na základě nebezpeční narušení volné soutěže, základy vytvořeny EU (volnost pohybu pracovních sil) 3 Energie a ochrana klimatu (vč. snížení emisí CO2) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 Soulad, okres eea, také přeshraniční téma, také hlavní oblast EU (předpisy) 3 Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kompletní soulad, ne vše je v gesci okresu 3 Kultura (kulturní krajina, ochrana památek, velké projekty) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Soulad, nárazové sotva dlouhodobé, udržitelně působící projekty, nutné pro lepší pochopení kulturní a historické situace 4 Územní plánování, regionální a lokální plánování 6 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soulad, těžko řiditelné okresy, ale pro spolupráci a přeshraniční rozvoj nutné 2 Věda, výzkum, inovace Informační a komunikační technologie (rychlý internet) vysvětlivky hodnocení 0-5 0 nevýznamná/chybějící koherence 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 Soulad, žádný konkrétní strategický cíl, spíše bezpečnost/stabilita jako inovace, doposud jednotlivé iniciativy 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kompletní shoda, avšak není přeshraniční prioritou, na základě rozdílných předpokladů a různých rozvojových standardů, přeshraničně těžko realizovatelné, koncepční činnost ev. možná u LK 5 10 7 4 0 5 10 7 4 4 8 5 5 10 4 5 7 0 4 1 minimalní koherence 2 nízká koherence 3 částečná koherence 4 silná koherence 5 kompletní koherence 3 2

Jugend / Bildung