Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1. Úvod Příhraniční regiony jako Euroregion Neisse-Nisa-Nysa podléhají díky své periferní poloze specifickým rozvojovým podmínkám. Z toho vyplývá nutnost realizace řešení problémů a budoucích záměru společně a přeshraničně. Okresy Görlitz a Bautzen, které územně zahrnují území německé strany Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa, mají přeshraniční rozvojové potenciály, které musí být silněji využívány. Přitom bylo od založení Euroregionu v roce 1991 dosaženo mj. následujících výsledků: • rozsáhlé odstranění dramatických ekologických poškození ovzduší a povrchových vod, • nová výstavba resp. opětovné otevření přeshraničních dopravních cest, zřízení prvních přeshraničních veřejných dopravních svazů • a signifikantní odbourávání historických zátěží. Přestože se Euroregion může ohlednout za dvacetiletou úspěšnou prací, existují mezi německými, českými a polskými partnery ještě stále některé problémy v harmonizaci. K nim patří především: • rozdílné kompetence správních jednotek, • chybějící jazykové znalosti, • různé standardy kvality a mentality, • historicky vyvinuté vzájemné výhrady, • zčásti chybějící kontinuita, komunikace a koordinace při spolupráci, • omezené zdroje pro realizaci projektů a zároveň restriktivní předpisy dotačních programů, • regionální nerovnováha a různé zájmy. Oproti tomu stojí: • ochota ke spolupráci, • společný zájem rozvíjet Euroregion a • identifikace aktérů s Euroregionem. V Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa již existují četné přeshraniční iniciativy, které pracují ve prospěch společného regionálního rozvoje. Tyto iniciativy je třeba zahrnout do procesu mezisektorového rozvoje strategie, aby mohla být tato spolupráce lépe koordinována a strukturována. Strana 4 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa V budoucnosti půjde především o to, aby byly přeshraniční projekty hospodářského, kulturního, turistického, sociálního a ekologického rozvoje celého Euroregionu intenzivněji orientovány na rozvojovou strategii Euroregionu a aby byly vytvářeny, rozšiřovány a restrukturalizovány udržitelné a také politicky legitimní (avšak nezávislé) struktury pro průběžné projednávání a rozhodování. Zpracování společné trinacionální rozvojové strategie pro Euroregion Neisse-Nisa-Nysa má navíc přispět k umožnění vlivu na operační programy Svobodného státu Sasko, k formulování zájmů okresů Görlitz a Bautzen během procesu přípravy programů a k vyjádření vůle k spolurozhodování a účasti obou okresů v procesu a také v budoucích grémiích a monitorovacích výborech. Mimo to má tento koncept zvýšit kvalitu života v příhraničním regionu a posílit konkurenceschopnost. Díky projednávání společných témat, priorit a záměrů a také prostřednictvím realizace společných projektů budou rozvojové potenciály regionu přeshraničně zmobilizovány a využity.. 1.1 Výchozí situace V říjnu 2011 přeložila Evropská Komise své návrhy příštího nařízení o strukturálních fondech EU, mezi nimi také Nařízení o Evropské územní spolupráci (nař. EÚS), ke kterému nyní probíhá veřejná diskuze. Dotační nástroje evropské strukturální a kohezní politiky, zvláště v rámci evropské územní spolupráce, slouží realizaci přeshraničních projektů pro odbourávání geografických znevýhodnění a strukturálních problémů. Pro příští dotační období byly navrženy následující tématické cíle: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 2. Zlepšení přístupu a využívání a kvality informačních a komunikačních technologií, 3. Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, 4. Podpora snah o snížení emisíCO 2 ve všech hospodářských odvětvích, 5. Podpora přizpůsobení se klimatickým změnám a prevence rizik a rizikového managementu, 6. Ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů, 7. Podpora udržitelnosti v dopravě a odstranění problémových míst důležitých síťových infrastruktur, 8. Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil, Strana 5 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Jugend / Bildung