Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, 10. Investice do vzdělávání, kompetence, celoživotní učení, 11. Zlepšování institucionálních kapacit a podpora efektivní veřejné správy. Nové dotační podmínky dále předpokládají, že v rámci přeshraniční spolupráce budou finančně podpořeny pouze ty projekty s českými resp. s polskými partnery, pokud budou - společně naplánovány, - společně realizovány, - společně financovány a - a pokud dá každý partner k dispozici personál. Doposud bylo dostačující splnění dvou ze čtyř těchto kritérií. 1.2 Metodika zpracování hlavních akčních oblastí Okresy Görlitz a Bautzen zpracovávají ve společné pracovní skupině pod vedením Úřadu pro rozvoj okresu Görlitz (Amt für Kreisentwicklung) akční priority pro německou část Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato spolupráce probíhá s Regionálním plánovacím svazem Horní Lužice – Dolní Slezsko (Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien) a sdružením Euroregion Neisse e. V.; mimo to probíhaly konzultace s dalšími experty. S pomocí hodnotící matice byly vypracovány prioritní cíle společného rozvoje. K těmto cílům by měla být přiřazena těžiště – v ideálním případě – konkrétní záměry. Dokument, který z této práce vzešel, tvoří nyní základ pro jednání s českými a polskými partnery pro vypracování společné koncepce (Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa) a dlouhodobě také pro práci struktur Euroregionu (expertní skupiny EUREX). Metoda Rozhovory, internetové rešerše a rešerše literatury SWOT-Analýza Výsledek Definice hlavních akčních oblastí Jednání pracovních skupin Hodnotící matice Přepracovaná SWOT-Analýza Projednání s experty Optimalizace hlavních akčních oblastí Stanovení priorit hlavních oblastí Formulace rozvojových cílů Připomíky a doplnění k hlavním akčním oblastem Harmonizace německých hlavních akčních oblastí s českými a polskými Strategie Euroregionu strategickými dokumenty Neisse-Nisa-Nysa Strana 6 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2. Hodnocení přeshraničních priorit Témata Priorita Bezpečnost (ochrana před katastrofami, policie, hasiči, protipovodňová ochrana atd.) a zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování a odstraňování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) 1 Cestovní ruch 1 Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) 1 Setkávání občanů a institucí (v oblastech umění, sport, kultura, partnerská spolupráce) 1 Doprava (veřejná regionální osobní doprava, železniční regionální osobní doprava) 2 Kultura (kulturní krajina, ochrana památek, velké projekty) 2 Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů 3 Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniku zvláště v oblastech obchodu / hospodářské podpory (společné projednání), trh práce 3 Věda, výzkum, inovace 3 Energie a ochrana klimatu (vč. snížení emisí CO 2) 3 Územní plánování, regionální a lokální plánování 4 Informační a komunikační technologie (rychlý internet) 4 Vysvětlivky ke stanovení priorit 1 - 5 1 Velmi vysoká priorita 2 vysoká priorita 3 Střední priorita 4 Nízká priorita 5 Velmi nízká priorita Strana 7 Görlitz / Bautzen – květen 2013

Jugend / Bildung