Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3. Přeshraniční rozvojové cíle 3.1 Rozvojové cíle priority 1 3.1.1 Bezpečnost (ochrana před katastrofami, policie, hasiči, protipovodňová ochrana atd.) a zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování a odstraňování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) Tématům bezpečnosti a zajištění životních podmínek je přikládána velmi vysoká priorita. Stávající spolupráce, především v oblastech bezpečnosti, ochrany před požáry a katastrofami a záchranných služeb, má být dále rozvíjena a musí se přizpůsobovat neustále se měnícím rámcovým podmínkám. Významné výzvy existují z důvodu různých odpovědností a standardů a také z důvodu chybějících úprav řešení finančních nákladů resp. jejich proplácení a také dodatečná rizika plynoucí z ukončení hraničních kontrol a s tím spojeného chybějícího personálu. Stále většího významu získává také spolupráce v oblastech základního zásobování, záchranných služeb, zdravotnictví, zásobování a odstraňování – a to nejen kvůli příhraničnímu umístění, ale zároveň také z důvodu demografického rozvoje venkovských oblastí. Cíle: • Zlepšení komunikační infrastruktury v oblasti zajištění základních životních podmínek (systém včasného varování, cesty podávání hlášení, odbourávání jazykových bariér) • Vytvoření účinných přeshraničních kooperačních dohod a postupů • Zlepšení opatření pro prevenci a reakci (např. veterinární péče, ochrana před katastrofami) • Zlepšení informační politiky pro občany v příhraničí (informace o legislativních změnách, práva a povinnosti v sousedních zemích, např. v oblasti dopravy, veterinární péče) • Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva v příhraničí a zlepšení regionálních bezpečnostních zařízení se zohledněním technických a operačních aspektů • Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení menšin • Využívání moderní techniky v boji proti majetkové kriminalitě (krádeže) resp. pro její snížení • Požadavky po finančním vyrovnávání této zvláštní situace (příhraniční poloha v trojzemí, přírodní katastrofy) a s tím související vícenáklady skrze finanční podporu a příspěvky, kumulovatelné s ostatními národními dotačními programy • Snižování rozdílů ve standardech a v kvalitě sociální infrastruktury Strana 8 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa • Využití synergických efektů plynoucích z příhraniční polohy v oblasti záchranných složek a zdravotnictví, vzdělávacích institucí • Vytvoření bezbariérovosti ve veřejné oblasti • Aktivování občanů pro intenzivnější mobilitu v příhraničí • Rozvoj strategií pro snižování vzniku odpadů • Zlepšení likvidace komunálních odpadních vod • Zlepšení spolupráce v oblasti ochrany proti lesním požárům a při boji s lesními požáry • Sanace potřebných mostů pro zajištění vzájemné dostupnosti resp. stržení již nepoužitelných mostních staveb na Lužické Nise (protipovodňová ochrana) Strana 9 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Jugend / Bildung