kreisentwicklung
Aufrufe
vor 4 Jahren

Handreichung - Feste und Traditionen in PL & D

  • Text
  • Goerlitz
  • Landkreis
  • Polen
  • Handreichung
  • Traditionen
  • Deutschland
  • Kinder

Przedmowa Szanowne

Przedmowa Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy, możliwość poznawania języka i kultury kraju sąsiada od najmłodszych lat stanowi dla dzieci na dolnośląsko-saksońskim pograniczu, ich przyszłości oraz dla przyszłości regionu niezwykłą wartość. Wspieranie wczesnego nauczania języków sąsiadów w przedszkolach, wyposażenie nauczycielek i nauczycieli w niezbędną do tego wiedzę i umiejętności – taki właśnie cel przyświeca projektowi „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada“. W roku szkolnym 2017/2018 polscy i niemieccy nauczyciele i nauczycielki wychowania przedszkolnego uczestniczyli wspólnie w kursie doskonalącym w zakresie języka sąsiada, metodyki i dydaktyki oraz realioznawstwa. Kluczowa była przy tym wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wzajemne poznanie codziennej praktyki przedszkolnej w kraju sąsiada. Polscy i niemieccy uczestnicy i uczestniczki doskonalenia poznawali także święta i zwyczaje w obu krajach i wspólnie zastanawiali się, jak mogą je przybliżyć dzieciom przedszkolnym, uwrażliwiając je przy tym na język ich sąsiadów. W efekcie opracowana została polsko-niemiecka publikacja metodyczna dla przedszkoli. Zawiera ona różnorodne propozycje i materiały – od kolorowanek, poprzez piosenki i wiersze, aż do przepisów kulinarnych – które można wykorzystać, by przybliżyć dzieciom język i kulturę kraju sąsiada. Integralną częścią publikacji jest płyta CD, zawierająca nagrania tekstów czytanych przez natywnych użytkowników języka. Publikację udostępniamy także wszystkim zainteresowanym w wersji elektronicznej (do pobrania na https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/gros-fur-klein-duzi-dla-malych/publikacje/ oraz https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/gross-fuer-klein-duzi-dla-maych.html), aby mogła być wykorzystywana w wielu placówkach przedszkolnych naszego regionu. Składamy uczestniczkom i uczestnikom naszego projektu podziękowania za ogromne zaangażowanie, i życzymy Państwu, aby efekty tej pracy włączyli Państwo trwale w swoją codzienną pracę w przedszkolu, i aby wywarły one wpływ na inne placówki przedszkolne na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Niniejsza polsko-niemiecka publikacja metodyczna może się do tego przyczynić. Dziękujemy także paniom: Małgorzacie Barteckiej, Beacie Sobiesiak oraz Hannie Prokop za kolorowanki, które mogliśmy zamieścić w naszej publikacji. Małgorzata Matusiak Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Sabina Czajkowska-Prokop Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Bernd Lange Starosta Powiatu Görlitz Dr Regina Gellrich Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich Groß für Klein – Duzi dla małych strona /Seite 5

Vorwort Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Kinder in der sächsisch-niederschlesischen Grenzregion von klein auf an Sprache und Kultur ihrer Nachbarländer heranzuführen ist ein großer Schatz für die Zukunft der Kinder und der Region. Frühe nachbarsprachige Bildung in den Kindertageseinrichtungen zu stärken und den Pädagoginnen und Pädagogen das dafür erforderliche Wissen und fachliche Handwerkszeug zu vermitteln – dieses Ziel hat sich das Projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Förderung der interkulturellen und nachbarsprachigen Bildung im Bereich der Vorschulerziehung” gesetzt. Im Schuljahr 2017/18 wurde dazu erstmalig deutsches und polnisches Kita-Personal gemeinsam in einem Fortbildungskurs in den Bereichen Nachbarsprache, Methodik-Didaktik und Landeskunde des Nachbarlandes qualifiziert. Im Zentrum standen dabei der grenzüberschreitende Wissens- und Erfahrungsaustausch und das gegenseitige Kennenlernen der Kita-Praxis im Nachbarland. So haben sich die deutschen und polnischen Kursteilnehmenden u. a. auch gemeinsam mit Festen und Bräuchen in beiden Ländern beschäftigt und überlegt, wie sie die Traditionen den Kindern in ihrer Kita-Praxis methodisch nahebringen und sie dabei auch an die Sprache ihrer Nachbarn heranführen können. Entstanden ist daraus die vorliegende deutsch-polnische Handreichung für die Kita-Praxis – geschrieben von PädagogInnen für Pädagogen. Sie enthält vielfältige Anregungen und Materialien – vom Ausmalbild über Lieder, Gedichte bis hin zu Kochrezepten – für die Durchführung von Lernangeboten oder Projekten rund um Feste und Bräuche im jeweiligen Nachbarland. Komplettiert wird sie durch eine CD, auf der die Texte von MuttersprachlerInnen vorgesprochen werden. Ab sofort steht das Material allen Interessierten auch zum Herunterladen auf https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/gros-fur-klein-duzi-dla-malych/publikacje/ und https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/gross-fuer-klein-duzi-dla-maych.html frei zur Verfügung und kann so in vielen Kindereinrichtungen in unserer Region genutzt werden. Wir bedanken uns an dieser Stelle für das große Engagement der an unserem Projekt teilnehmenden Pädagoginnen und Pädagogen und verbinden dies mit dem Wunsch, dass die Ergebnisse nachhaltig in ihre Arbeit in den Kitas einfließen und auf viele weitere Kitas der sächsisch-niederschlesischen Grenzregion ausstrahlen. Unsere deutsch-polnische methodische Handreichung für die Kita-Praxis kann hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. Unser Dank geht insbesondere an Frau Małgorzata Bartecka, Frau Beata Sobiesiak und Hanna Prokop für die vielen Ausmalbilder, die in die Publikation aufgenommen werden durften. Małgorzata Matusiak Leiterin des Niederschlesischen Lehrerfortbildungsinstituts in Wrocław Sabina Czajkowska-Prokop Niederschlesisches Lehrerfortbildungsinstitut in Wrocław Bernd Lange Landrat Landkreis Görlitz Dr. Regina Gellrich Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung strona/Seite 6 Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech / Feste und Traditionen in Polen und Deutschland

Erfolgreich kopiert!

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung