Aufrufe
vor 3 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

3 4 Základní informace

3 4 Základní informace o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa • Vzhledem k poloze Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je potřeba zmínit rozvíjející se spolupráci a vytvářející se partnerské vztahy mezi Saskem a Lubušským vojvodstvím. • Spolupráce s Euroregionem Szprewa-Nysa-Bóbr (zejména okresem Žárským) bude pokračovat rovněž v letech 2014–2020. • Euroregion je charakteristický svojí územní různorodostí – od horských oblastí, přes podhorské, až po nížiny. Na jeho území se nachází mnoho cenných přírodních chráněných oblastí. • Nepříznivý demografický vývoj zaznamenává především německá a polská strana. • Území ERN disponuje poměrně hustou dopravní sítí, jejíž kvalita se postupně zlepšuje. • Spolupráce se odehrává v mnoha oblastech lidského života. • Pracovní skupiny fungují v následujících oblastech: hospodářství, silniční doprava, železniční doprava, historie, cestovní ruch a cyklodoprava, památky, knihovny, školství, veřejné zdraví, krizové řízení, zdravotnické záchranné sužby, lesy, čistá Nisa a statistika. Vize, prioritní oblasti DE 2 okresy: Bautzen a Görlitz D E U T S C H L A N D CZ 131 obcí v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa a Šluknovském výběžku. Členem je také samotný Liberecký kraj Bautzen Freistaat Sachsen Děčín Liberecký kraj Česká Lípa P O L S K A Görlitz Liberec lubuskie zgorzelecki lubaήski Jablonec n. N. Semily ČESKÁ REPUBLIKA bolesławiecki lwówecki PL 43 obcí a okresy Bolesławiecki, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki, Złotoryjski a město Jelení Hora v Dolnoslezském vojvodství. złotoryjski Jelenia Góra jeleniogórski kamiennogórski dolnoś l ą skie jaworski Území Euroregionu města, obce a okresy – členové Euroregionu nečlenské obce v členských okresech Euroregionu Zdroj: Statistický úřad Wrocław Myšlenka založení uroregionu na trojmezí států Polska, Německa a tehdy ještě Československa se zrodila mezi politiky, ekonomy a akademiky v Žitavě na přelomu let 1990/1991. Od počátku měla samosprávný ́ charakter a získala podporu primátora Liberce Jiřího Drdy, přednosty okresu Žitava Heinze Eggerta a jelenohorského vojvody Jerzego Nalichowského. Na základě jednání a konzultací podepsaly tři strany dne 15. května 1991 Prohlášení o spolupráci – přeshraničním partnerství a o několik dnů později, tj. 23. téhož měsíce, se v Žitavě uskutečnila „zakladatelská konference trojzemí“, nad kterou převzali záštitu prezidenti tří států: Václav Havel, Lech Wałęsa a Richard von Weizsäcker. Byla na ní uzavřena předběžná dohoda o založení subjektu „Euroregion trojzemí” (od tohoto názvu bylo později upuštěno a byl nahrazen názvem Euroregion Neisse- Nisa-Nysa) a bylo přijato Memorandum vytyčující další směry činnosti. V červenci 1991 byla v Žitavě zřízena koordinační kancelář Euroregionu Nisa. Obdobné, i když ještě s minimálním personálním obsazením, vznikly v Liberci a v Jelení Hoře. V srpnu téhož roku byly připraveny stanovy a projekt organizační struktury a byl schválen konečný termín pro schvalování usnesení o vstupu do vznikajícího euroregionu místními samosprávami. Dne 21. prosince 1991 se konalo v Žitavě první zasedání Rady Euroregionu Neisse- Nisa-Nysa. Toto datum se považuje za oficiální datum jeho založení. V příštím roce Rada Euroregionu přijala první verzi Rámcové dohody o spolupráci, schválila akční plán a logo a zároveň přijala usnesení o členství v Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). Euroregion Neisse-Nisa-Nysa nemá ve smyslu právních předpisů jednotlivých států právní subjektivitu. Všechny jeho orgány pracují na základě národní legislativy. Tvoří ho tři sdružení: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Euroregion Nisa – regionální sdružení a Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse, e.V. Členství obcí a okresů je vnitřní záležitostí každé ze stran a nevyžaduje souhlas partnerů. Cíle a rozsah spolupráce členů Euroregionu byly stanoveny v přijaté Rámcové dohodě o spolupráci. K nejvýznamnějším cílům patřila podpora zájmů obcí, okresů a občanských aktivit, které jsou v souladu s rozvojovými cíli regionu a také pomoc na regionální úrovni v oblastech, které vedou ke vstupu do Evropské unie. 4.1 Vize Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je místem, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu jeho obyvatelé využívají všech výhod a možností, které jim poskytuje poloha příhraničního území. 4.2 Prioritní oblasti K uskutečnění vize je zapotřebí, aby se rozvíjela spolupráce především v následujících prioritních oblastech: • Doprava; • Hospodářství a cestovní ruch; • Ochrana životního prostředí a klimatu, energie; • Řízení rizik; • Kultura, vzdělávání a věda; • Podpora přeshraniční spolupráce. Přeshraniční spolupráci je zapotřebí systematicky podporovat a vytvářet pro její rozvoj vhodné podmínky. 10 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 11

Jugend / Bildung