Aufrufe
vor 2 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

2 → Schéma tvorby

2 → Schéma tvorby Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 1. čtvrtletí 2012 Socioekonomická analýza a SWOT analýza 2. čtvrtletí 2012 Vize, strategické cíle, prioritní oblasti → Příprava hlavních akčních oblastí okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa metoda Rozhovory, internetové rešerše a rešerše, literatury, SWOT analýza Jednání pracovních skupin Hodnotící matice výsledek Definice hlavních akčních oblastí Optimalizace hlavních akčních oblastí Stanovení priorit hlavních oblastí Proces zpracování dokumentu 3. čtvrtletí 2012 Opatření 4. čtvtletí 2012 Finalizace dokumentu Přepracovaná SWOT analýza Projednání s experty Harmonizace německých hlavních akčních oblastí s českými a polskými strategickými dokumenty Formulace rozvojových cílů Připomíky a doplnění k hlavním akčním oblastem Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2.1 Strategie rozvoje české a polské části ERN 2014–2020 Postup zpracování strategie vycházel z obecně přijímané metodiky zpracování strategických rozvojových dokumentů. Při zpracování Strategie rozvoje ERN byl použit následující postup: 1. fáze: Socioekonomická analýza a SWOT analýza V první fázi byla členům pracovních skupin představena zpracovaná socioekonomická analýza a odborníci byli vyzvání k jejímu připomínkování. Připomínky byly do analýzy zapracovány. Aby byl zajištěn hladký a rychlý začátek procesu tvorby strategie, byl ještě před započetím práce grémií vypracován odborný návrh konceptu strategie. Jeho smyslem bylo poskytnout členům odborných grémií vstupní podklad k diskusi a připomínkování. V první fázi členové odborných skupin EUREX připomínkovali navrženou SWOT analýzu své dané oblasti. Připomínky byly zapracovány a byly předloženy aktualizované analýzy k odsouhlasení. Na základě odsouhlasených dílčích SWOT analýz byly vytvořeny souhrnné SWOT analýzy pro jednotlivé prioritní oblasti. Bylo navrženo sloučení některých tematických oblastí do větších tematických celků – prioritních oblastí. 2. fáze: Vize, strategické cíle, prioritní oblasti V druhé fázi byly započaty práce na návrhové části strategie. Nejprve byla odsouhlasena vize území – tedy jak by mělo území Euroregionu vypadat v roce 2020. Z této vize byly odvozeny jednotlivé prioritní oblasti. Každá z tematických oblastí obsahuje popis a odůvodnění. Každá odborná skupina byla zodpovědná za práci ve své konkrétní tematické oblasti, řídící tým poté řešil překryvy či témata nepokrytá pracovními skupinami. Ke zpracování dalších témat byli pozváni experti příslušné oblasti. Byla zajištěna jednotná struktura výstupů všech pracovních skupin. 3. fáze: Opatření Ve třetí fázi zpracování strategie byl v pracovních skupinách navržen v jednotlivých tematických oblastech seznam opatření vedoucích k dosažení stanovených cílů. Pro každé opatření byl vypracován krátký popis a zdůvodnění, vč. uvedení vhodných aktivit. 4. fáze: Finalizace dokumentu – návrh implementace, vyhodnocování V poslední fázi tvorby Strategie byl celý dokument finalizován. Všechny dílčí výstupy za tematické oblasti byly agregovány do jednoho uceleného dokumentu. Řídící tým řešil případné překryvy a dopracování dalších témat. Pro zpracování strategie vzniklo několik grémií. Samotnou tvorbu strategie zastřešoval Řídící výbor, který celému procesu dodával především politickou záštitu. Řídící tým koordinoval tvorbu strategie a pravidelně vyhodnocoval pokrok ve tvorbě strategie a navrhoval další postupy. Samotná práce probíhala v odborných pracovních skupinách složených z expertů na jednotlivé tematické oblasti ze všech stran hranice. Pro zpracování strategie byly využity odborné pracovní skupiny Euroregionu Nisa – EUREX. Využity byly znalosti i další expertů, především v oblastech, kde se pracovní skupiny nescházely pravidelně. Koordinaci česko-polského projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Nisa“ zajišťoval společný přeshraniční projektový tým složený z polského a českého experta. Tým byl zodpovědný za koordinaci celého projektu v souladu s pravidly operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2017–2013. Některé projektové aktivity přímo realizoval, jiné koordinoval a úzce spolupracoval s externími dodavateli. 2.2 Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Okresy Görlitz a Bautzen zpracovaly ve společné pracovní skupině pod vedením Úřadu pro rozvoj okresu Görlitz (Amt für Kreisentwicklung) akční priority pro německou část Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato spolupráce probíhala s Regionálním plánovacím svazem Horní Lužice – Dolní Slezsko (Regionaler Planungsverband Oberlausitz- Niederschlesien) a sdružením Euroregion Neisse e.V.; mimo to probíhaly konzultace s dalšími experty. S pomocí hodnotící matice byly vypracovány prioritní cíle společného rozvoje. K těmto cílům byla přiřazena těžiště – v ideálním případě – konkrétní záměry. Dokument, který z této práce vzešel, tvořil základ pro jednání s českými a polskými partnery pro vypracování společné koncepce (Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa) a dlouhodobě také pro práci struktur Euroregionu (expertní skupiny EUREX). Následujících dvanáct přeshraničních témat okresy vyhodnotily a stanovily jejich pořadí podle důležitosti. 1. Bezpečnost (ochrana před katastrofami, policie, hasiči, protipovodňová ochrana atd.) a zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) 2. Cestovní ruch 3. Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) 4. Setkávání občanů a institucí (v oblastech umění, sport, kultura, partnerská spolupráce) 5. Doprava (veřejná regionální osobní doprava, železniční regionální osobní doprava) 6. Kultura (kulturní krajina, ochrana památek, velké projekty) 7. Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů 8. Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků zvláště v oblastech obchodu / hospodářské podpory (společné projednání), trh práce 9. Věda, výzkum, inovace 10. Energie a ochrana klimatu (vč. snížení emisí CO2) 11. Územní plánování, regionální a lokální plánování 12. Informační a komunikační technologie (rychlý internet) Výsledek se stal podkladem pro další třístrannou harmonizaci. Konečné znění bylo odsouhlaseno přednosty okresů (landráty) v květnu 2013 a v červnu 2013 bylo předáno Euroregionu Neisse e.V. 6 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 7

Jugend / Bildung