Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

a Dziedzina priorytetowa

a Dziedzina priorytetowa komunikacja Komunikacja drogowa Dziedzina tematyczna a.1 Komunikacja Charakterystyka dziedziny Sprawne połączenia komunikacyjne są podstawową przesłanką do rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej i społecznej. Przystąpienie do strefy Schengen umożliwiło odpowiednie warunki ramowe do rozwoju połączeń transgranicznych. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa znajduje się na przecięciu ważnych osi komunikacyjnych. Sieci komunikcyjne w każdym z trzech krajów Euroregionu różnią się pod względem zagęszczenia oraz jakości. Zapotrzebowanie inwestycyjne istnieje w szczególności po stronie polskiej i po stronie czeskiej. Rozwój współpracy Na początku lat 90. głównie zajmowano się wznowieniem historycznych połączeń transgranicznych oraz tworzeniem nowych (przejścia graniczne). Zrealizowane zostały przedsięwzięcia inwestycyjne, przebudowano mosty i rozbudowano drogi oraz utworzono nowe przejścia graniczne. Działania te przyczyniły się do rozwoju sieci komunikacyjnej w tym dawniej peryferyjnym obszarze. Nadal istnieją granice administracyjne i niezbędna jest dalsza współpraca. Cele szczegółowe 1. Kontynuowanie wspólnego planowania rozwoju sieci drogowej oraz koordynacja inwestycji. 2. Poprawa stanu dróg i zachowanie sieci drogowej na pograniczu. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Działanie a.1.1 Wspólne planowanie i rozwój sieci komunikacyjnych oraz koordynacja inwestycji. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Kontynuowanie wspólnego planowania sieci drogowej oraz koordynacja inwestycji. • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzasadnienie Warunkiem rozwoju komunikacji w Euroregionie Nysa jest koordynacja współpracy transgranicznej. Konieczna jest intensyfikacja wymiany informacji, przede wszystkim z uwzględnieniem bariery językowej oraz narodowych przepisów komunikacyjnych. Odpowiednie przedsięwzięcia • Aktualizacja koncepcji rozwoju komunikacji w Euroregionie • Wspólne planowanie inwestycyjne • Koordynacja remontów dróg • Koordynacja działań w kierunku zapobiegania/ usuwania szkód popowodziowych • Wymiana informacji • Projekty ukierunkowane na podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (informacje w kilku językach, oznakowanie, działania w zakresie bezpieczeństwa na trasach transgranicznych) Działanie a.1.2 Inwestycje w nowe i poprawa stanu istniejących transgranicznych ciągów komunikacyjnych ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Poprawa stanu dróg i zachowanie sieci drogowej na pograniczu. • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzasadnienie Dobrze rozbudowane ciągi komunikacyjne, dodatkowe przejścia graniczne zgodne z zapotrzebowaniem oraz mosty graniczne są podstawowym warunkiem rozwoju obszaru Euroregionu. Nadal istnieje zapotrzebowanie na inwestycje w sieć komunikacyjną oraz na kompletną modernizację istniejących dróg. Dobrze zmodernizowane drogi zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odpowiednie przedsięwzięcia • Wspólna koordynacja i planowanie inwestycji • Inwestycje w infrastrukturę połączeń transgranicznych • Udostępnienie/przyłączenie wszystkich części Euroregionu do transgranicznych osi komunikacyjnych 14 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 15

Jugend / Bildung

Strategie / Planung