Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

dziedzina priorytetowa

dziedzina priorytetowa gospodarka i turystyka b dziedzina priorytetowa gospodarka i turystyka Gospodarka Dziedzina tematyczna b.1 b.2 Turystyka Dziedzina tematyczna Charakterystyka dziedziny Rozwój gospodarczy jest jednym z głównych elementów kształtowania regionu. Ważną rolę odgrywają przy tym małe i średnie przedsiębiorstwa. To w ich przypadku powinno się rozwinąć potencjał innowacyjności. Istotnym czynnikiem gospodarczym w całym regionie jest turystyka, która została omówiona odrębnie w dziedzinie B.2. Rozwój współpracy Centra kontaktowe izb gospodarczych wspierają przedsiębiorstwa i pomagają w nawiązywaniu współpracy między nimi. Stały się one punktami informacyjnymi dla przedsiębiorstw. W roku 2003 do życia powołana została doroczna Nagroda Innowacji ERN. Na rynku pojawiły się również oferty kierunków studiów o charakterze transgranicznym, które należy w dalszym ciągu rozwijać, m.in. poprzez transgraniczną współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. Cele szczegółowe 1. Intensyfikacja istniejącej współpracy oraz wymiany informacji między przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelniami. 2. Stworzenie korzystnych warunków do rozwoju współpracy gospodarczej 3. Prezentacja atrakcyjnego inwestycyjnie obszaru gospodarczego 4. Wspieranie innowacji i stworzenie transgranicznego regionalnego systemu innowacji Charakterystyka dziedziny Turystyka odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Euroregionu, wykazując znaczny potencjał rozwojowy. Wszystkie jego części należą do regionów atrakcyjnych turystycznie, przede wszystkim ze względu na swoje walory przyrodnicze (góry, jaskinie, zbiorniki wodne), obiekty historyczno-kulturowe (pałace, zamki, budowle sakralne, domy przysłupowe), parki i pomniki, także w zakresie kultury przemysłowej. Oprócz tego region oferuje wiele obiektów rekreacyjnych oraz oferty turystyczne, z których można korzystać przez cały rok, niezależnie od pogody. Rozwój współpracy Na początku współpraca skupiała się na wymianie informacji dotyczących struktur oraz ofert turystycznych krajów sąsiednich. Wydawano materiały informacyjne w kilku językach, odbywały się wspólne prezentacje na targach turystycznych. W roku 1999 opracowano koncepcję turystyki w Euroregionie. Powstały euroregionalne trasy rowerowe i piesze (np. szlak rowerowy Odra-Nysa) oraz projekty, takie jak np. Północny Szlak Grzbietowy i Via Sacra. Obecnie należy poprawić jakość usług oraz połączyć je w sieć. Cele szczegółowe 1. Poprawa efektywności współpracy koncepcyjnej oraz koordynacji rozwoju turystycznego 2. Poprawa infrastruktury oraz jakości usług w powiązaniu z transgranicznymi 3. Produktami/projektami głównymi 4. Zwiększenie atrakcyjności ofert turystycznych i produktów w regionie oraz ich efektywna promocja Działanie b.1.1 Wspieranie innowacji ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Wspieranie innowacji i stworzenie transgranicznego transgranicznego regionalnego systemu innowacji Uzasadnienie Należy wspierać poszerzenie współpracy zarówno pomiędzy uczelniami wyższymi i uniwersytetami, jak i pomiędzy i z przedsiębiorstwami, aby wzmocnić potencjał innowacyjny regionalnych firm. Istotnym wyzwaniem nadchodzących lat będzie wzrost wydajności zasobów przedsiębiorstw oraz powiązane z tym innowacje. Odpowiednie przedsięwzięcia • Współpraca wszystkich podmiotów w celu stworzenia ogólnych warunków dla rozwoju gospodarczego (izb, administracji publicznej, partnerów rynku pracy, uczelni, placówek badawczych, przedsiębiorstw) • Wymiana doświadczeń • Rozbudowa i silniejsze wykorzystanie struktury badawczej i rozwojowej (także wspieranie prywatnych / państwowych inicjatyw badawczych na obszarze przygranicznym) • Zagwarantowanie międzynarodowego charakteru uczelni wyższych • Pogłębienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi/uniwersytetami oraz uczelniami a przedsiębiorstwami we wszystkich trzech krajach (wymiana studentów, praktyki) • Współpraca w ramach strategii dotyczącej innowacji, wspólne działania Działanie b.1.2 Wspieranie współpracy gospodarczej oraz prezentacja wspólnego obszaru gospodarczego ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Stworzenie korzystnych warunków do rozwoju współpracy gospodarczej • Prezentacja atrakcyjnego inwestycyjnie obszaru gospodarczego Uzasadnienie Transgraniczny obszar gospodarczy oferuje wiele korzyści inwestorom, które należy prezentować regionalnie i ponadregionalnie. Należy zaakcentować korzyści wynikające z położenia i skutecznie mówić o nich na forum publicznym. Starania wszystkich podmiotów należy ukierunkować na stworzenie odpowiednich warunków do współpracy. Odpowiednie przedsięwzięcia • Wspieranie prezentacji produktów regionalnych • Informacje na temat rynków sąsiednich i warunków dla przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej • Współpraca wyższych uczelni oraz placówek edukacyjnych z przedsiębiorstwami • Wspólna prezentacja regionu /tworzenie transgranicznych klastrów • Współpraca z doradcami EURES oraz partnerami rynku pracy • Wzmocnienie mobilności na rynku pracy • Zniesienie przeszkód biurokratycznych • Wspieranie euroregionalnych obiegów gospodarczych • Optymalizacja skutecznego planowania oraz zastosowania instrumentów Działanie b.2.1 Koordynacja rozwoju turystycznego ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Poprawa efektywności współpracy koncepcyjnej oraz koordynacji rozwoju turystycznego • Zwiększenie atrakcyjności ofert turystycznych i produktów w regionie oraz ich efektywna promocja Uzasadnienie Poszczególne kraje mają odmienne wyobrażenia na temat rozwoju strategii turystycznej. Należy więc poprawić koordynację i współpracę już istniejącego zarządzania destynacjami. Zarządzania destynacjami brakuje przede wszystkim po polskiej stronie Euroregionu. Należy wykorzystać możliwy potencjał w celu poprawy wymiany informacji na temat ofert turystycznych i ich połączeń sieciowych, wykorzystując przy tym nowe techniczne możliwości (np. aplikacje mobilne, geocaching). Odpowiednie przedsięwzięcia • Aktualizace koncepce rozvoje cestovního Aktualizacja koncepcji rozwoju turystycznego ( tzw. „Leitbild”) • Rozbudowa i tworzenie odpowiednich struktur współpracy • Opracowanie odpowiednich strategii marketingowych do poprawy wizerunku regionu • Współpraca w zakresie zarządzania destynacjami Działanie b.2.2 Inwestycje w infrastrukturę i usługi turystyczne ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Poprawa infrastruktury oraz jakości usług związanych z transgranicznymi produktami/ projektami głównymi Uzasadnienie Oferty usługowe w zakresie turystyki transgranicznej bardzo różnią się pod względem jakości. Aby uniknąć dalszego zmniejszania się liczby odwiedzających, należy pracować nad poprawą / połączeniem w sieć ofert oraz nad rozbudową związanej z tym infrastruktury. Odpowiednie przedsięwzięcia • Inwestycje w infrastrukturę i oferty dot. usług turystycznych o znaczeniu transgranicznym • Poprawa jakości infrastruktury turystycznej i ofert • Współpraca w zakresie turystyki pieszej i rowerowej, turystyki wodnej • Wykorzystanie potencjału turystycznego w obszarze kultury przemysłowej • Inicjowanie działań na rzecz kontroli jakości usług turystycznych Działanie b.2.3 Tworzenie i promowanie transgranicznych ofert i produktów turystycznych ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Zwiększenie atrakcyjności ofert turystycznych i produktów w regionie oraz ich efektywna promocja Uzasadnienie Na obszarze brakuje turystycznych produktów o wysokiej jakości. Przeszkodą dla rozwoju współpracy w zakresie turystyki jest bariera językowa oraz wynikające z niej niewystarczające transgraniczne propagowanie produktów i ich łączenie. Należy w dalszym ciągu pracować nad kształtowaniem i rozwojem regionu urlopowego oraz tworzyć i promować nowe produkty. Odpowiednie przedsięwzięcia • Wspólne planowanie i realizowanie ofert i produktów wysokiej jakości • Regionalna i ponadregionalna prezentacja i promocja ofert produktów turystycznych • Wielojęzyczne informacje dla turystów • Połączenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej, ewentualnie tworzenie nowych połączeń • Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji • Połączenie wspólnego biletu z portalami turystycznymi oraz systemem rezerwacji • Pielęgnacja i zachowanie parków i ogrodów 18 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 19

Jugend / Bildung

Strategie / Planung