Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

c dziedzina priorytetowa

c dziedzina priorytetowa ochrona środowiska i klimatu, energetyka Energetyka c.2 Dziedzina tematyczna Charakterystyka dziedziny W celu dalszego unikania emisji gazów cieplarnianych na znaczeniu zyskuje oszczędzanie energii oraz wykorzystanie energii odnawialnych. Ze względu na europejskie cele klimatyczne, wzrastające ceny energii oraz zmniejszające się zasoby naturalne, temat efektywnego wykorzystania energii coraz częściej znajduje się w centrum uwagi. Dzięki geograficznej bliskości, koncepcje i działania krajowe na obszarze przygranicznym mają wspólne płaszczyzny. Różnią się one od siebie, mogą mieć jednak oddziaływanie na kraje sąsiadujące. Niewielka odległość pomiędzy podmiotami stwarza dobre warunki dla przyszłej trwałej współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów. Rozwój współpracy Rozwój współpracy w zakresie energii rozpoczął się dopiero w minionych latach i jest w fazie początkowej. Na terenie Euroregionu działa kilka agencji energetyki, które są zainteresowane współpracą i realizowały już wspólnie kilka projektów. Cele szczegółowe Stworzenie środowiska wspierającego współpracę w zakresie efektywnego wykorzystania energii, oszczędności energetycznych, wykorzystania energii odnawialnych oraz wprowadzania nowych technologii. dZarządzanie ryzykiem Działanie c.2.1 Transfer doświadczeń w zakresie energetyki i ich wykorzystanie w regionie ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Stworzenie środowiska wspierającego współpracę w zakresie efektywnego wykorzystania energii, oszczędności energetycznych, wykorzystania energii odnawialnych oraz wprowadzania nowych technologii. Uzasadnienie W Euroregionie rozpoczęła się współpraca pomiędzy instytucjami i agencjami energetycznymi. Współpracę tę należy intensyfikować i nawiązywać nowe partnerstwa. Odpowiednie przedsięwzięcia • Tworzenie sieci współpracujących podmiotów i instytucji w dziedzinie energetyki • Wymiana informacji i doświadczeń • Współpraca podczas wdrażania dyrektyw europejskich • Projekty pilotażowe, testowanie nowych metod • Współpraca w celu redukcji emisji CO₂ 22 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 23

Jugend / Bildung

Strategie / Planung