Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

f dziedzina priorytetowa

f dziedzina priorytetowa wspieranie współpracy transgranicznej Tworzenie warunków na rzecz rozwoju współpracy Dziedzina tematyczna f.1 Wspieranie współpracy transgranicznej Charakterystyka dziedziny Współpraca transgraniczna w większości przypadków nie rozwija się automatycznie. Należy ją systematycznie wspierać i monitorować. Zadaniem przede wszystkim samorządów lokalnych i regionalnych jest tworzenie warunków współpracy na swoim terenie oraz wspieranie konkretnych inicjatyw transgranicznych. W ramach dotychczasowej pracy okazało się, że należy koordynować fachowe kompetencje administracji i instytucji. Rozwój współpracy Już w roku 1991 założono pierwszy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju współpracy transgranicznej. Była to inicjatywa gmin i powiatów. Jednym z głównych zadań jest tworzenie wspólnego obszaru kooperacyjnego w różnych sferach życia społecznego-gospodarczego. Euroregion zarządza programami pomocowymi oraz funduszami (Fundusz Małych Projektów). Cele szczegółowe 1. Wspieranie nowych i istniejących sieci pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i obywatelami 2. Zabezpieczenie/zapewnienie transgranicznego przepływu informacji 3. Utworzenie platform kooperacyjnych 4. Wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej poprzez konkretne projekty 5. Inicjowanie, wspieranie i monitorowanie konkretnych projektów Działanie F.1.1 Tworzenie i wzmacnianie powiązań transgranicznych ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Wspieranie nowych i istniejących sieci oraz współpracy pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i obywatelami • Zabezpieczenie/zapewnienie transgranicznego przepływu informacji • Tworzenie platform kooperacyjnych Uzasadnienie Granice stanowią nadal barierę. Należy więc aktywnie inicjować współpracę transgraniczną i wspomagać jej rozwój. Za pośrednictwem Euroregionu aktorzy regionalni mają się wymieniać informacjami i porozumiewać się w zakresie zadań specjalistycznych. Należy zapewnić transgraniczny przepływ informacji oraz pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktów na wszystkich płaszczyznach. Odpowiednie przedsięwzięcia • Wspieranie funkcjonowania struktur kooperacyjnych • Konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania • Koordynowanie pracy gremiów specjalistycznych i politycznych (grupy robocze ekspertów) • Wymiana informacji i doświadczeń • Opracowywanie wspólnych stanowisk • Wypracowanie i implementacja wspólnych priorytetów rozwoju (strategie i plany działań) Działanie F.1.2 Wspieranie projektów ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej poprzez konkretne projekty • Inicjowanie, wspieranie i monitorowanie konkretnych projektów Uzasadnienie Współpraca transgraniczna przynosi największe efekty, kiedy realizowane są konkretne projekty o widocznych rezultatach. Ich oddziaływania powinny przynosić korzyści dla wspólnego obszaru. Dlatego też należy wspierać projekty dużych, doświadczonych instytucji oraz monitorować projekty małych wnioskodawców. W pojedynczych przypadkach konieczna może być pomoc przy poszukiwaniu partnera. Wychodząc od zapotrzebowania regionalnego oraz uzgodnionych działań w ramach strategii, należy inicjować i w miarę możliwości realizować je przez Euroregion. Odpowiednie przedsięwzięcia • Kontynuacja zarządzania zdecentralizowanym Funduszem Małych Projektów w Euroregionie • Pozyskiwanie projektów • Kampanie informacyjne • Wydarzenia informacyjne / szkolenia dla wnioskodawców • Asystowanie podczas przygotowywania projektów • Włączenie Euroregionu w przygotowanie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej • Współdecydowanie o projektach 30 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 31

Jugend / Bildung

Strategie / Planung