Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

2 → Harmonogram

2 → Harmonogram budowania Strategii Rozwoju Euroregionu Nysa 1. kwartał 2012 Analiza społeczno-ekonomiczna i analiza SWOT 2. kwartał 2012 Wizje, cele strategiczne, dziedziny priorytetowe → Metodyka opracowania niemieckich działań priorytetowych dla ERN Metoda Wywiady, badania dostępnej literatury, Analiza SWOT Narady Grup Roboczych Macierz oceny Wynik Definicja głównych kierunków działań Optymaliyacja głównych kierunków działań Określenie priorytetów głównych Proces opracowania dokumentu 3. kwartał 2012 Działania 4. kwartał 2012 Finalizowanie dokumentu Przeredagowana analiza SWOT Ankietowanie expertów Harmonizacja niemieckich głównych kierunków działań z czeskimi i polskimi dokumentami strategicznymi Sformułowanie celów rozwojowych Wskazówki oraz uzupełnienia do głównych kierunków działań Strategia Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2.1 Strategia rozwoju dla czesko-polskiej części ERN na lata 2014–2020 Sposób opracowania strategii oparty został na ogólnie przyjmowanej metodyce opracowania strategicznych dokumentów rozwojowych. W trakcie jej obowiązywała następująca procedura: Etap 1: Analiza społeczno-ekonomiczna oraz analiza SWOT W pierwszej fazie członkowie grup roboczych zapoznali się z opracowaną analizą społeczno-ekonomiczną i zostali poproszeni o zgłoszenie do niej uwag. Aby zapewnić sprawność i skuteczność procesu opracowywania strategii, jeszcze przed rozpoczęciem prac przygotowany został projekt koncepcji strategii. Jego ideą było udostępnienie członkom grup eksperckich materiału wyjściowego do dyskusji i zgłaszania uwag. Po zgłoszeniu uwag przez członków grup roboczych EUREX zauktualizowaną analizę przekazano do zatwierdzenia. Na podstawie zatwierdzonych cząstkowych analiz SWOT opracowano zbiorczą analizę SWOT dla poszczególnych dziedzin priorytetowych. Zaproponowano połączenie niektórych dziedzin tematycznych w większe obszary tematyczne – dziedziny priorytetowe. Etap 2: Wizje, cele strategiczne, dziedziny priorytetowe W drugiej fazie rozpoczęto prace nad przygotowaniem części projektowej strategii. Najpierw zatwierdzono wizję obszaru Euroregionu do 2020 roku w oparciu o którą zdefiniowano poszczególne dziedziny priorytetowe. Każda z tych dziedzin zawiera opis i uzasadnienie. Każda z grup eksperckich była odpowiedzialna za prace w swojej konkretnej dziedzinie, następnie Zespół Sterujący zajmował się zagadnieniami powielającymi się lub nieobjętymi pracami grup roboczych. Do opracowania kolejnych obszarów zaproszono ekspertów zewnętrznych z właściwych dziedzin. Zapewniono jednolitą strukturę składania wniosków przez wszystkie grupy robocze. Etap 3: Działania W fazie trzeciej w grupach roboczych w poszczególnych dziedzinach zaproponowano listę działań prowadzących do osiągnięcia zdefiniowanych celów. Dla każdego działania opracowano krótki opis oraz uzasadnienie wraz z ewentualnym opisem zalecanych przedsięwzięć. Etap 4: Sfinalizowanie dokumentu – propozycja wdrażania, ocena W ostatniej (czwartej) fazie budowania strategii zakończono prace nad dokumentem. Wszystkie cząstkowe wnioski dotyczące poszczególnych dziedzin zagregowano w jeden kompleksowy dokument. Zespół Sterujący zajmował się ewentualnymi powtarzającymi się tematami oraz uzupełnił brakujące. Na rzecz strategii pracowały specjalnie powołane gremia. Opracowaniem strategii zajmował się Komitet Sterujący, który objął przede wszystkim polityczny patronat nad całym procesem. Koordynacją polsko-czeskiego projektu pn. „Strategia Rozwoju Euroregionu Nysa” zajmował się wspólny transgraniczny Zespół Projektowy, składający się z polskiego i czeskiego eksperta. Podmiot ten był odpowiedzialny za koordynację całego projektu zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Niektóre działania projektowe realizował bezpośrednio, inne koordynował, ściśle współpracując z wykonawcami z zewnątrz. 2.2 Główne kierunki działań powiatów Görlitz i Bautzen na rzecz Strategii Euoregionu Neisse-Nisa-Nysa Powiaty Görlitz i Bautzen opracowały we wspólnej Grupie Roboczej koordynowanej przez Wydział Rozwoju Powiatu Görlitz główne kierunki działań dla niemieckiej części Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Współpraca realizowana była przy udziale Regionalnego Związku Planistycznego Górne Łużyce – Dolny Śląsk oraz Euroregionu Neisse e. V.; ponadto w opracowanie dokumentu włączeni zostali eksperci. Przy pomocy macierzy oceny wypracowane zostały priorytetowe cele wspólnego rozwoju. Celom tym przyporządkowane zostały główne obszary działań oraz – w idealnym przypadku – konkretne przedsięwzięcia. Opracowany przy tym dokument stanowił podstawę do uzgodnień z czeskimi i polskimi partnerami mającymi na celu opracowania wspólnych strategicznych obszarów działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na lata 2014–2020, a perspektywicznie również dla pracy struktur Euroregionu (Grupy EUREX). 12 najważniejszych transgranicznych tematów poniższych zostały ocenione i przypisano im wagę przez powiaty Bautzen i Görlitz. 1. bezpieczeństwo (ochrona przed klęskami żywiołowymi, policja, straż pożarna, ochrona przeciwpowodziowa itp.) oraz zapewnienie podstawowych potrzeb (ratownictwo medyczne, zaopatrzenie i utylizacja, opieka zdrowotna, służby weterynaryjne, integracja społeczna orz infrastruktura i zwalczanie ubóstwa); 2. turystyka; 3. uczenie się przez całe życie (edukacja, kwalifikacja); 4. spotkania mieszkańców i instytucji (w dziedzinie sztuki, sportu, kultury, współpraca partnerska); 5. komunikacja (lokalna komunikacja publiczna, kolej regionalna); 6. kultura (krajobraz kulturowy, ochrona zabytków, duże projekty); 7. ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych; 8. wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności w branży handlowej/ promocja gospodarki (współne uzgodnienia), rynek pracy; 9. nauka, badania i rozwój, innowacyjność; 10. energia oraz ochrona klimatu (łącznie ze zmniejszeniem CO2); 11. ład przestrzenny, planowanie regionalne i lokalne; 12. technologie informacyjne i komunikacyjne (szybki internet). Efekty powyższych działań stanowiły podstawę do trójstronnej harmonizacji dokumentu. Ostateczna wersja została zatwierdzona przez starostów w maju 2013 r. W czerwcu 2013 r. przekazano dokument Euroregionowi Neisse e. V. 6 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 7

Jugend / Bildung

Strategie / Planung